اعضای هیات علمی

سید مهدی میرهاشمی

سید مهدی میرهاشمی

سید مهدی میرهاشمی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری(2) 1213018 5 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
طراحی معماری2 1213098 4 01 هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 14:00) | هفته های فرد یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
طراحی معماری(1) 1213017 5 01 هفته های فرد دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
طراحی معماری3 1213099 4 03 هفته های فرد شنبه (12:00 - 14:00) | هفته های زوج شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
طراحی معماری(2) 1213018 5 02 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
نمایش 5 نتیجه