اعضای هیات علمی

میثاق حسینی کشتان

میثاق حسینی کشتان

میثاق حسینی کشتان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار 1319081 1 01 هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/21 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
تربیت بدنی 1315301 1 36 هفته اول هرماه دو شنبه (17:30 - 19:30) | سه هفته آخر هرماه دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
اصول و مبانی مدیریت 1315227 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1315134 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/21 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
برنامه ریزی استراتژیک 1315230 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش 1315215 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی 1315231 2 01 نیمه اول ترم شنبه (15:30 - 17:30) | نیمه دوم ترم شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آمار توصیفی 1315703 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1315134 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1315134 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش 1315215 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی 1315228 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1398/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار توصیفی 1315703 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1315134 2 01 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1315134 2 02 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مدیریت سازمان های ورزشی 1315104 2 01 1397/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مدیریت وطرز اجرای مسابقات 1315741 2 01 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
اصول و مبانی مدیریت 1315156 2 01 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تاریخ تربیت بدنی و ورزش 1315206 2 01 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 1315719 2 01 1396/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3