اعضای هیات علمی

میثاق حسینی کشتان

میثاق حسینی کشتان

میثاق حسینی کشتان    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 64 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار در مدیریت ورزش 1315306 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
روش های آماری در فیزیولوژی ورزشی 1315283 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1315134 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
برنامه ریزی استراتژیک 1315230 2 01 هرهفته چهارشنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی 1315231 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
کارورزی ورزش های گروهی 1315144 2 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی 1315228 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
روش های آماری در فیزیولوژی ورزشی 1315283 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1315134 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1315134 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/23 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
برنامه ریزی استراتژیک 1315230 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش 1315215 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/25 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
مبانی مدیریت 1315137 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/02 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
مبانی مدیریت 1315137 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/02 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی 1315231 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
آمار 1319081 1 01 هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/21 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
تربیت بدنی 1315301 1 36 هفته اول هرماه دو شنبه (17:30 - 19:30) | سه هفته آخر هرماه دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1315134 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/21 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
اصول و مبانی مدیریت 1315227 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی استراتژیک 1315230 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 64 نتیجه
از 4