اعضای هیات علمی

میثاق حسینی کشتان

میثاق حسینی کشتان

میثاق حسینی کشتان    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 76 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار در مدیریت ورزش 1315306 2 01 هرهفته چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1402/10/27 (16:30 - 18:30) ترم اول 1402
روش تحقیق و آمار در علوم ورزشی 1315259 2 01 هرهفته چهارشنبه (15:30 - 17:30) 1402/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
مبانی سازمان و مدیریت در ورزش 1315307 2 01 هرهفته چهارشنبه (17:30 - 19:30) 1402/11/09 (16:30 - 18:30) ترم اول 1402
آشنایی با سازمان ها و باشگاه های ملی و بین المللی ورزشی 1315315 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1402/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1315134 2 01 هرهفته دوشنبه (17:30 - 19:30) 1402/11/12 (16:30 - 18:30) ترم اول 1402
بدمینتون(1) 1315087 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1402
کارورزی ورزش های گروهی 1315144 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1402
مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 1315299 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1315134 2 01 هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1402/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
روش تحقیق در مدیریت ورزشی 1315214 2 01 هرهفته چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1402/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی 1315204 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1402/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
کارورزی ورزش های پایه 1315142 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1401
آمار در مدیریت ورزش 1315306 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
روش های آماری در فیزیولوژی ورزشی 1315283 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1315134 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
برنامه ریزی استراتژیک 1315230 2 01 هرهفته چهارشنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی 1315231 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
کارورزی ورزش های گروهی 1315144 2 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی 1315228 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
روش های آماری در فیزیولوژی ورزشی 1315283 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 76 نتیجه
از 4