اعضای هیات علمی

محمد ریحانی

محمد ریحانی

محمد ریحانی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیمقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 70 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش 1315229 2 01 هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
فناوری در ورزش 1315153 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
فناوری در ورزش 1315153 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
کارورزی ورزش های پایه 1315142 2 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1401
کارورزی ورزش های گروهی 1315144 2 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1401
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی 1315228 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
مدیریت فنآوری اطلاعات در ورزش 1315238 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
ورزش ها و بازی های بومی و سنتی 1315216 2 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
کاربرد رایانه در ورزش 1315296 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
کارورزی ورزش های پایه 1315142 2 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
کوه نوردی 1315182 2 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
اصول و مبانی مدیریت 1315227 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
فناوری در ورزش 1315153 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/06 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
فناوری در ورزش 1315153 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/06 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
کارورزی ورزش های انفرادی 1315143 2 02 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1400
مدیریت سازمان های ورزشی 1315104 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/26 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
رایانه پیشرفته 1315115 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
رایانه پیشرفته 1315115 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارورزی ورزش های پایه 1315142 2 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1398
مدیریت رفتار سازمانی 1315239 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 70 نتیجه
از 4