اعضای هیات علمی

محمد ریحانی

محمد ریحانی

محمد ریحانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رایانه پیشرفته 1315115 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
رایانه پیشرفته 1315115 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارورزی ورزش های پایه 1315142 2 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1398
مدیریت رفتار سازمانی 1315239 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نظریه های سازمان و مدیریت 1315234 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فناوری در ورزش 1315153 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فناوری در ورزش 1315153 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
مدیریت بازاریابی در ورزش 1315232 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
رایانه پیشرفته 1315115 2 01 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آشنایی با روش تحقیق 1315714 2 01 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی 1315210 2 01 1397/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آمادگی جسمانی(1) 1315076 2 01 نامشخص ترم دوم 1396
روش آموزش تربیت بدنی 1315712 2 01 1397/04/09 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
سیستم اطلاعاتی و تکنولوژی در ورزش 1315092 2 01 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فناوری در ورزش 1315153 2 01 1397/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مبانی اجتماعی _ فرهنگی ورزش 1315742 2 01 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون خارجی تخصصی1 1315713 2 01 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تربیت بدنی 1315301 1 15 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1396
تربیت بدنی 1315301 1 08 نامشخص ترم اول 1396
آمادگی جسمانی(2) 1315077 2 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3