اعضای هیات علمی

محمدرضا وحدانی اسدی

محمدرضا وحدانی اسدی

محمدرضا وحدانی اسدی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادینام درس
 
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آموزش از راه دور 1322034 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
ارتباط انسانی 1322025 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
تربیت اخلاقی 1322054 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تکنولوزی آموزشی 1322005 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی 1322031 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج چهارشنبه (18:00 - 20:00) 1401/11/06 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
طراحی آموزشی 1322006 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
طراحی پیام و مواد آموزشی 1322033 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
متون تخصصی 1322010 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 1322012 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1322007 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/11 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
پروژه 1322027 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/22 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
تربیت رسانه ای 1322024 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/12 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
تولید فیلم های آموزشی 1322029 2 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
کارورزی 1322038 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/18 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
مبانی چند رسانه ی آموزشی 1322035 2 01 هفته های فرد یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
آموزش از راه دور 1322034 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
ارتباط انسانی 1322025 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/06 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
تربیت اخلاقی 1322054 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تکنولوزی آموزشی 1322005 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی 1322031 2 01 هفته های زوج سه شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3