اعضای هیات علمی

محمدولی احمدی

محمدولی احمدی

محمدولی احمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
احتمال1 1514201 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آمار ریاضی2 1514208 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آمار ریاضی(آزمون فرض) 1514021 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روشهای ناپارامتری 1514024 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آمار ریاضی(آزمون فرض) 1514021 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/31 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
روشهای چند متغیره گسسته 1514055 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روشهای نمونه گیری2 1514029 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آمار ریاضی(آزمون فرض) 1514021 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آمار ریاضی (براوردیابی) 1514020 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روشهای ناپارامتری 1514024 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روشهای نمونه گیری1 1514023 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روشهای نمونه گیری2 1514029 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
احتمال2 1514028 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آمار ریاضی(آزمون فرض) 1514021 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
آمار ریاضی (براوردیابی) 1514020 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روشهای نمونه گیری1 1514023 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه