اعضای هیات علمی

نرجس کمالی کرمانی

نرجس کمالی کرمانی

نرجس کمالی کرمانی    (EN Page)

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول حسابداری (1) 1312040 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
اصول حسابداری (1) 1312040 4 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی 1312070 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/06 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
حسابداری میانه (1) 1312043 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/04 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
حسابداری میانه (2) 1312044 4 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
حسابداری میانه (2) 1312044 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
حسابداری میانه (2) 1312044 4 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
زبان تخصصی(1) 1312065 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
زبان تخصصی(1) 1312065 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
زبان خارجه (4) 1312059 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
مبانی حسابداری مدیریت 1312038 3 01 هفته های زوج دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اصول حسابداری (1) 1312040 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی 1312070 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/05 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
حسابداری میانه (1) 1312043 4 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
حسابداری میانه (1) 1312043 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
اصول حسابداری (1) 1312040 4 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول حسابداری (1) 1312040 4 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زبان تخصصی(1) 1312065 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
زبان تخصصی(2) 1312066 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
زبان خارجه (3) 1312058 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3