اعضای هیات علمی

مرتضی نظیفی

مرتضی نظیفی

مرتضی نظیفی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 64 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث1 1318072 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
روان سنجی 1318071 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/06 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مباحث ویژه در روانشناسی 1318089 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
آمار توصیفی 1318005 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 1318033 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/05 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
کاربرد کامپیوتر در مشاوره 1311165 2 01 هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
آموزه های تربیتی آیات قرآن 1322055 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث2 1318073 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 1318003 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
روانشناسی دین 1318017 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
روش تحقیق(کمی و کیفی) 1318007 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث1 1318072 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روان سنجی 1318071 2 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
مبانی روانشناختی سیاست 1323092 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 1318033 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
فلسفه علم روانشناسی 1318018 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/05 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث1 1318072 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روان سنجی 1318071 2 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 1318033 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کاربرد کامپیوتر در مشاوره 1311165 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 64 نتیجه
از 4