اعضای هیات علمی

مرتضی نظیفی

مرتضی نظیفی

مرتضی نظیفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث1 1318072 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روان سنجی 1318071 2 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 1318033 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کاربرد کامپیوتر در مشاوره 1311165 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کاربرد کامپیوتر در مشاوره 1311165 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی کامپیوتر 1311076 2 01 هفته های فرد دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث2 1318073 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث2 1318073 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
روش تحقیق(کمی و کیفی) 1318007 3 02 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق(کمی و کیفی) 1318007 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث2 1318073 2 01 1397/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
متون روانشناسی به انگلیسی1 1318069 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/31 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
آمار استنباطی 1318006 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق(کمی و کیفی) 1318007 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث1 1318072 2 01 1396/10/28 (16:30 - 18:30) ترم اول 1396
روان سنجی 1318071 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون روانشناسی به انگلیسی2 1318070 2 01 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 1318033 2 02 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 1318033 2 01 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث1 1318072 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/29 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3