اعضای هیات علمی

مسعود نیکوقدم

مسعود نیکوقدم

مسعود نیکوقدم    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد (2) 1313192 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
اقتصاد خرد 1313029 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
برنامه ریزی اقتصادی 1313110 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/08 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اقتصاد خرد(1) 1313190 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اقتصاد کلان (1) 1313191 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اقتصاد خرد(1) 1313190 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اقتصاد خرد 1313029 4 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اقتصاد کلان (1) 1313191 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/06 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
پژوهش عملیاتی 1313059 3 01 هفته های زوج دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
روش تحقیق در اقتصاد 1313208 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
اقتصاد خرد (2) 1313192 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
اقتصاد خرد 1313029 4 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اقتصاد کلان (2) 1313193 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد کلان (2) 1313017 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد ایران 1313091 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
اقتصاد خرد(1) 1313190 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اقتصاد کلان (1) 1313191 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اقتصاد توسعه 1313109 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد(1) 1313190 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اقتصاد کلان (1) 1313191 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3