اعضای هیات علمی

علی اصغر پیله ور

علی اصغر پیله ور

علی اصغر پیله ور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 09153859458
اتاق: 209
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

طرح های بنیادیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی مسکن 1211102 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/05/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 1211069 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/05/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی منطقه ای 1211046 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/05/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 1211024 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1399/05/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 1211024 2 02 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/05/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق و قوانین شهری 1211063 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/05/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تاریخ شهرهای ایرانی- اسلامی 1211055 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
جغرافیای شهری 1211039 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
جغرافیای شهری 1211039 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
شهر و شهرسازی در دوران معاصر 1211090 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
مبانی مدیریت شهری 1211087 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 1211069 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/30 (16:30 - 18:30) ترم اول 1397
اقتصاد شهری 1211040 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تاریخ شهرهای ایرانی- اسلامی 1211055 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1397/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
جغرافیای شهری 1211039 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
شهر و شهرسازی در دوران معاصر 1211090 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1397/10/23 (16:30 - 18:30) ترم اول 1397
مبانی شهر شناسی 1211015 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی منطقه ای 1211046 2 01 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 1211024 2 02 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 1211024 2 01 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2