اعضای هیات علمی

علی اصغر پیله ور

علی اصغر پیله ور

علی اصغر پیله ور    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

طرح های بنیادیمقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی 1211101 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تجارب برنامه ریزی شهری ایران 1211103 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
جغرافیای شهری 1211132 2 02 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
جغرافیای شهری 1211132 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
مبانی شهرشناسی 1211133 2 02 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
مبانی شهرشناسی 1211133 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
برنامه ریزی مسکن 1211102 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
سمینار مسائل شهری ایران 1211116 2 03 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1400
برنامه ریزی منطقه ای 1211046 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 1211024 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
تجارب برنامه ریزی شهری ایران 1211103 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
تاریخ شهرهای ایرانی- اسلامی 1211055 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
جغرافیای شهری 1211039 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
جغرافیای شهری 1211039 2 02 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
شهر و شهرسازی در دوران معاصر 1211090 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/26 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
مبانی شهر شناسی 1211015 2 02 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی شهر شناسی 1211015 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
مبانی مدیریت شهری 1211087 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
مبانی مدیریت شهری 1211087 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
برنامه ریزی مسکن 1211102 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/05/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3