اعضای هیات علمی

سلمان پوراسماعیل

سلمان پوراسماعیل

سلمان پوراسماعیل    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سدهای بتنی 1113120 3 01 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/26 (08:00 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی هیدرولیکی سازه ها 1113127 3 01 هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/23 ( - ) ترم اول 1398
مکانیک سیالات 1113029 3 01 هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/24 ( - ) ترم اول 1398
سمینار و روش تحقیق 1113151 2 03 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1397
سدهای بتنی 1113120 3 01 نامشخص 1398/03/28 ( - ) ترم دوم 1397
مکانیک سیالات 1113029 3 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/03 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1397
آب های زیرزمینی پیشرفته 1113186 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/13 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1396
سمینار و روش تحقیق 1113151 2 03 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1396
سدهای بتنی 1113120 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1396
مکانیک سیالات 1113029 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
سدهای بتنی 1113120 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (08:00 - 12:30) ترم اول 1396
طراحی هیدرولیکی سازه ها 1113127 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 12:30) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 1113029 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
طراحی هیدرولیکی سازه ها 1113127 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/04 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1395
مکانیک سیالات 1113029 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد چهار شنبه (12:00 - 13:30) 1396/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نقشه برداری1 و عملیات 1113015 2 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | نیمه اول ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (12:00 - 13:30) 1396/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نقشه برداری1 و عملیات 1113015 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | نیمه اول ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (12:00 - 13:30) 1396/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1