اعضای هیات علمی

رقیه اسدی گندمانی

رقیه اسدی گندمانی

رقیه اسدی گندمانی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیمقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 65 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
احساس و ادراک 1318009 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه2 1318048 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روانشناسی یادگیری 1318025 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 1318050 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/11 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
مشاوره اصلاح رفتار 1311135 2 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
روانشناسی یادگیری 1322091 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/23 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
آشنایی با اختلالات یادگیری و روش های درمان آن 1311153 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/29 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
روانشناسی فیزیولوژیک 1318010 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 1318050 2 01 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
علوم اعصاب شناختی 1318057 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
نا توانی های یادگیری 1318065 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/05 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 1318040 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
روانشناسی تربیتی 1318026 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روانشناسی فیزیولوژیک 1318010 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
علوم اعصاب شناختی 1318057 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نا توانی های یادگیری 1318065 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 1 1318047 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه2 1318048 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه2 1318048 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
روانشناسی یادگیری 1318025 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 65 نتیجه
از 4