اعضای هیات علمی

رقیه اسدی گندمانی

رقیه اسدی گندمانی

رقیه اسدی گندمانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 1318040 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
روانشناسی تربیتی 1318026 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روانشناسی فیزیولوژیک 1318010 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
علوم اعصاب شناختی 1318057 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نا توانی های یادگیری 1318065 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 1 1318047 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه2 1318048 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه2 1318048 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
روانشناسی یادگیری 1318025 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روانشناسی یادگیری 1318025 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
احساس و ادارک 1318009 2 01 1397/04/02 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
احساس و ادارک 1318009 2 02 1397/04/02 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
روانشناسی شناختی 1318016 2 02 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روانشناسی شناختی 1318016 2 01 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه2 1318048 2 01 1397/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
روانشناسی یادگیری 1318025 2 02 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روانشناسی یادگیری 1318025 2 01 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روانشناسی تربیتی 1318026 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (16:30 - 18:30) ترم اول 1396
روانشناسی فیزیولوژیک 1318010 2 02 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روانشناسی فیزیولوژیک 1318010 2 01 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3