اعضای هیات علمی

صدیقه باروط کوب

صدیقه باروط کوب

صدیقه باروط کوب    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیز حقیقی1 1512600 4 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/21 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
آنالیز حقیقی1 1512600 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/21 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
مبانی آنالیز ریاضی 1511744 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آنالیز حقیقی2 1512099 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی ریاضیات 1514202 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مبانی علوم ریاضی 1512709 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مبانی علوم ریاضی 1514013 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مبانی ماتریسها و جبر خطی 1514014 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مبانی ماتریسها وجبر خطی 1512710 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آنالیز هارمونیک 1512608 4 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نظریه مقدماتی اعداد 1512725 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) 1396/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1