اعضای هیات علمی

ساناز جعفری

ساناز جعفری

ساناز جعفری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 00985832201000
اتاق: 309
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات مکانیکی 1119029 3 01 هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه دینامیک ماشین وارتعاشات 1119030 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم اول 1398
دینامیک ماشین 1119028 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
طراحی اجزاء1 1119023 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/21 (08:00 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی اجزاء 2 1119024 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (08:00 - 12:30) ترم اول 1398
آزمایشگاه دینامیک ماشین وارتعاشات 1119030 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1397
دینامیک ماشین 1119028 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
طراحی اجزاء1 1119023 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1397
طراحی اجزاء 2 1119024 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/04 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1397
مقدمه ای بر اجزای محدود 1119041 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
دینامیک ماشین 1119028 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
طراحی اجزاء1 1119023 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/14 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1396
علم مواد 1119016 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مقاومت مصالح 1 1119015 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
دینامیک ماشین 1119028 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
طراحی اجزاء1 1119023 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
علم مواد 1119016 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
علم مواد 1111027 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
دینامیک ماشین 1119028 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
علم مواد 1119016 3 01 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/08 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2