اعضای هیات علمی

سعید رفیع پور

سعید رفیع پور

سعید رفیع پور    (EN Page)

استادیار
اتاق: 214
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق علمی پیشرفته (تدوین پایان نامه) 1211118 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
کارگاه برنامه ریزی شهری(2) 1211105 3 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
اخلاق حرفه ای 1211093 2 01 هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی 1211052 3 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روش های برنامه ریزی شهری 1211098 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
سمینار مسائل شهری ایران 1211116 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
کارگاه برنامه ریزی شهری(1) 1211104 3 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
کارگاه شهرسازی(2) 1211059 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1400
پژوهش در مباحث تخصصی نظری وفنی 1213096 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (18:00 - 20:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
روش تحقیق علمی پیشرفته (تدوین پایان نامه) 1211118 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
کارگاه برنامه ریزی شهری(2) 1211105 3 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
اخلاق حرفه ای 1211093 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/30 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
اخلاق حرفه ای 1211093 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/30 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی 1211052 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
روش های برنامه ریزی شهری 1211098 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/05/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 1213051 2 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
کارگاه شهرسازی(2) 1211059 5 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد چهار شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج چهار شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1398
مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری 1211056 3 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/05/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری 1211056 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/05/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق در شهرسازی 1211030 3 02 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/19 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2