اعضای هیات علمی

سید احسان گل پرور

سید احسان گل پرور

سید احسان گل پرور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و روش تدریس زبانهای خارجی 1316051 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
خواندن متون مطبوعاتی 1316040 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش تحقیق 1316026 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زبانشناسی مقابله ای وتحلیل خطاها 1316025 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سنجش وارزیابی 1316041 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کلیات زبان شناسی1 1316013 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
انگلیسی برای اهداف ویژه 1316089 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
آزمون سازی 1316043 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
ترجمه متون مطبوعاتی 1316048 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مقاله نویسی 1316032 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
ترجمه پیشرفته 1316029 2 13 1397/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ترجمه متون مطبوعاتی 1316048 2 20 1397/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
تهیه مطالب درسی (دبیرستان) 1316042 2 19 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
کلیات زبان شناسی2 1316019 2 10 1397/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مقاله نویسی 1316032 2 12 1397/04/05 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
مکالمه موضوعی 1316018 2 07 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آوا شناسی آموزشی 1316050 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
اصول روش ترجمه 1316014 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ترجمه متون ساده 1316021 2 10 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
خواندن متون مطبوعاتی 1316040 2 19 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3