اعضای هیات علمی

محمد شبانی

محمد شبانی

محمد شبانی    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 93 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته 1315284 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
امدادگر ورزشی پیشرفته 1315250 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تمرینات اصلاحی پیشرفته 1315262 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روش تحقیق و آمار در علوم ورزشی 1315259 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
سمینار در تمرینات اصلاحی 1315267 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
سمینار در فیزیولوژی ورزشی و تندرستی 1315281 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آناتومی انسان 1315201 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
تنیس روی میز(1) 1315086 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
حرکات اصلاحی 1315717 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
کارورزی ورزش های گروهی 1315144 2 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه تمرینات اصلاحی 1315264 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
آزمایشگاه حرکات اصلاحی 1315248 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
آسیب شناسی ورزشی پیشرفته 1315275 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی 1315253 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
تغذیه ورزشی و تندرستی 1315279 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
حرکت شناسی پیشرفته 1315251 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
آناتومی انسان 1315201 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی 1315064 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
تنیس روی میز(1) 1315086 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
کوه نوردی 1315182 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 93 نتیجه
از 5