اعضای هیات علمی

علی اکبر سلیمانیان

علی اکبر سلیمانیان

علی اکبر سلیمانیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی مقایسه ای نظریه های مشاوره و روان درمانی 1311137 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار مسائل خانواده و ازدواج 1311048 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/29 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 1311036 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/29 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
بررسی مقایسه ای نظریه های مشاوره و روان درمانی 1311137 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
پروژه تحقیقاتی 1311063 3 04 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
روان شناسی عمومی 1322058 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/11/04 (10:30 - 12:30)
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی 1322003 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (10:30 - 12:30)
آسیب شناسی روانی (1) 1311025 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/01 (14:00 - 16:00)
پروژه تحقیقاتی 1311060 3 01 هفته های فرد شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هفته های فرد پنج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) | نامشخص نامشخص
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 1 ( فعالیت های راهنمایی) 1311061 2 02 نامشخص | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | نامشخص | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 1 ( فعالیت های راهنمایی) 1311061 2 03 هرهفته پنج شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 1 ( فعالیت های راهنمایی) 1311061 2 05 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1393/03/25 ( - )
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 2 ( فعالیتهای مشاوره) 1311062 2 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | نامشخص | هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 2 ( فعالیتهای مشاوره) 1311062 2 01 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) | نامشخص | نامشخص نامشخص
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1311038 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1393/10/25 ( - )
تمرین مشاوره در آزمایشگاه 1311068 1 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1394/10/20 ( - )
خانواده در اسلام و ایران 1311015 3 01 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1390/11/09 ( - )
خانواده نابسامان و عوامل آن 1311072 2 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1389/11/03 ( - )
راهنمایی و مشاوره گروهی 1311055 3 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هفته های زوج چهار شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هفته های زوج سه شنبه (17:00 - 19:00) 1389/04/02 ( - )
روانشناسی عمومی 1311016 3 01 نامشخص | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1386/10/22 ( - )
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2