اعضای هیات علمی

علی اکبر سلیمانیان

علی اکبر سلیمانیان

علی اکبر سلیمانیان    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 56 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی روانی (2) 1311026 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 1311144 1 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 1311144 1 02 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
مشاوره خانواده 1311149 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 1311036 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
فنون مشاوره و روان درمانی 1318041 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آسیب شناسی روانی (1) 1311025 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
آشنایی با مشاوره طلاق 1311160 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روشها و فنون راهنمایی و مشاوره 1311143 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
کارورزی(2) در مشاوره 1311155 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده 1311045 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آسیب شناسی روانی (2) 1311026 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
سمینار مسائل خانواده و ازدواج 1311048 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
کارورزی(1) در مشاوره 1311154 2 01 نامشخص 1400/11/07 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
مشاوره خانواده 1311149 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 1311036 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
بررسی مقایسه ای نظریه های مشاوره و روان درمانی 1311137 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار مسائل خانواده و ازدواج 1311048 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/29 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 1311036 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/29 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
بررسی مقایسه ای نظریه های مشاوره و روان درمانی 1311137 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 56 نتیجه
از 3