اعضای هیات علمی

طیبه رحیمی پردنجانی

طیبه رحیمی پردنجانی

طیبه رحیمی پردنجانی    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیمقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 67 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار استنباطی تکمیلی 1318080 2 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1318075 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هفته های فرد چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
روانشناسی اجتماعی کاربردی 1318044 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روانشناسی صنعتی-سازمانی 1318046 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
مشاوره بهداشت روانی 1311127 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آمار استنباطی 1318006 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
روانشناسی اجتماعی 1318020 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
روانشناسی رفتار مصرف کننده 1318056 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روانشناسی سازمانی 1312018 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1318075 2 01 هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/02 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
آمار توصیفی 1318005 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
روانشناسی اجتماعی کاربردی 1318044 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
روانشناسی سازمانی 1312018 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
روانشناسی صنعتی-سازمانی 1318046 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1318075 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1318075 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آمار توصیفی 1318005 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روانشناسی اجتماعی کاربردی 1318044 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روانشناسی صنعتی-سازمانی 1318046 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های زوج سه شنبه (12:00 - 13:00) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آمار استنباطی 1318006 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 67 نتیجه
از 4