اعضای هیات علمی

طیبه رحیمی پردنجانی

طیبه رحیمی پردنجانی

طیبه رحیمی پردنجانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 53 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1318075 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1318075 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آمار توصیفی 1318005 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روانشناسی اجتماعی کاربردی 1318044 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روانشناسی صنعتی-سازمانی 1318046 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های زوج سه شنبه (12:00 - 13:00) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آمار استنباطی 1318006 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روانشناسی اجتماعی 1318020 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روانشناسی رفتار مصرف کننده 1318056 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
روانشناسی رفتار مصرف کننده 1318056 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1318075 2 01 1397/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آمار استنباطی 1318006 3 02 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بهداشت روانی 1318038 2 01 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روانشناسی اجتماعی 1318020 2 02 1397/04/10 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
روانشناسی رفتار مصرف کننده 1318056 2 01 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
روانشناسی سازمانی 1317046 2 96 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آمار توصیفی 1318005 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روانشناسی اجتماعی کاربردی 1318044 2 01 1396/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روانشناسی اجتماعی کاربردی 1318044 2 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روانشناسی صنعتی-سازمانی 1318046 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/01 (16:30 - 18:30) ترم اول 1396
روانشناسی سازمانی 1317046 2 96 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 53 نتیجه
از 3