اعضای هیات علمی

علی اصغر یاری فرد

علی اصغر یاری فرد

علی اصغر یاری فرد    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول طراحی کامپایلر 1114063 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/09 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
تحلیل و طراحی سیستم ها 1114068 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1114060 3 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
معماری کامپیوتر 1114032 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سیستم های عامل 1114056 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 1114045 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 1114045 3 02 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مدارهای منطقی 1114050 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
معماری کامپیوتر 1114032 3 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
اصول طراحی کامپایلر 1114063 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
تحلیل و طراحی سیستم ها 1114068 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
سیستم های عامل 1114056 3 01 هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مدارهای منطقی 1114050 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
معماری کامپیوتر 1114032 3 01 هفته های فرد شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1