اعضای هیات علمی

زهرا عامری

زهرا عامری

زهرا عامری    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با قوانین کسب و کار 1317069 3 17 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
حقوق اداری 2 1319016 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
حقوق اساسی 1 1319003 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
حقوق اساسی(3) 1319090 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
کلیات حقوق اساسی 1323093 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/22 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
حقوق تجارت 1313152 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
اصول و فنون قانونگذاری 1319127 1 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/16 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
حقوق اداری 1 1319015 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
حقوق اداری 2 1319016 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
حقوق اساسی(2) 1319121 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
حقوق بشر در اسلام 1319092 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
حقوق رسانه 1319116 1 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
حقوق مالیه عمومی 1319086 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
روش تحقیق 1319105 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/12 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
حقوق اداری 1 1319015 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
حقوق اساسی 1 1319003 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
حقوق اساسی(3) 1319090 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
مقدمه علم حقوق 1319001 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
حقوق تجارت 1313152 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/05 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
حقوق اداری 1 1319015 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3