اعضای هیات علمی

زهره دادی

زهره دادی

زهره دادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث ویژه در آنالیز عددی 1512066 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ریاضی عمومی1 1511717 4 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
دستگاه های دینامیکی1 1512129 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
نظریه معادلات دیفرانسیل عادی 1512748 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مباحث ویژه در آنالیز عددی 1512066 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی سیستمهای دینامیکی 1512749 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
معادلات دیفرانسیل عادی 1 1512093 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
تاریخ ریاضیات 1512743 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مباحثی در ریاضیات وکاربردها 1512731 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1