اعضای هیات علمی

زهرا فرهادی

زهرا فرهادی

زهرا فرهادی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول حسابداری (2) 1312041 4 01 هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1402/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
اصول حسابداری (2) 1312041 4 02 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
بهایابی(1) 1312036 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
کنترلهای داخلی و نظام راهبری شرکتی 1312039 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
اصول حسابداری (2) 1312041 4 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
اصول حسابداری2 1317005 3 17 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هفته های فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
اصول حسابرسی(1) 1312061 3 01 هفته های فرد دوشنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
بهایابی(1) 1312036 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
کنترلهای داخلی و نظام راهبری شرکتی 1312039 3 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هفته های فرد چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
اصول حسابداری (2) 1312041 4 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
بهایابی(1) 1312036 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
کنترلهای داخلی و نظام راهبری شرکتی 1312039 3 02 هفته های زوج دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
کنترلهای داخلی و نظام راهبری شرکتی 1312039 3 01 هفته های فرد دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اصول حسابداری (2) 1312041 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اصول حسابداری2 1317005 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اصول حسابرسی(1) 1312061 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هفته های زوج چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
بهایابی(1) 1312036 3 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هفته های فرد چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
بهایابی(1) 1312036 3 02 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
حسابرسی(1) 1317027 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کنترلهای داخلی و نظام راهبری شرکتی 1312039 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3