اعضای هیات علمی

زینب گل پیچ

change-logo

زینب گل پیچ    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 57 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار توصیفی و کاربرد نرم افزار های آماری در مشاوره 1311186 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
تمرین عملی مشاوره شغلی 1311147 1 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1401
راهنمایی و مشاوره تحصیلی 1311050 2 01 هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
سنجش وارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج 1311047 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مشاوره تحصیلی و شغلی 1322019 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مشاوره در بحران 1311158 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مشاوره در مسائل و مشکلات تحصیلی 1311132 2 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی 1311146 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
آمار توصیفی 1311002 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
تمرین عملی مشاوره شغلی 1311147 1 01 هفته های فرد شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
راهنمایی و مشاوره تحصیلی 1311050 2 01 هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
سنجش وارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج 1311047 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
کاربرد کامپیوتر در مشاوره 1311165 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/30 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
آمار استنباطی و کاربردSPSS 1311107 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آمار توصیفی 1311002 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 2 ( فعالیتهای مشاوره) 1311062 2 01 هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
راهنمایی و مشاوره شغلی 1311051 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سنجش وارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج 1311047 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی 1311146 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آمار استنباطی 1322002 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 57 نتیجه
از 3