اعضای هیات علمی

زهرا ایزانلو

زهرا ایزانلو

زهرا ایزانلو    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 59 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی ورزشی و سلامت روان 1315290 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
تربیت بدنی 1315301 1 14 هفته اول هرماه یک شنبه (12:00 - 14:00) | سه هفته آخر هرماه یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1401
آمادگی جسمانی(1) 1315076 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
رشد حرکتی 1315089 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
کارورزی ورزش های پایه 1315142 2 04 نامشخص نامشخص ترم اول 1401
هندبال(1) 1315085 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
آمادگی جسمانی(1) 1315076 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
آمادگی جسمانی(2) 1315077 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1400
کارورزی ورزش های پایه 1315142 2 04 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
مقدمات روان شناسی ورزشی 1315138 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
یادگیری حرکتی 1315007 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روش تحقیق و آمار در علوم ورزشی 1315259 2 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
رشد حرکتی 1315089 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
کارورزی ورزش های پایه 1315142 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته پنج شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
کارورزی ورزش های گروهی 1315144 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
مقدمات روان شناسی ورزشی 1315138 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/30 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
یادگیری حرکتی 1315007 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/30 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
آمادگی جسمانی(1) 1315076 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
آمادگی جسمانی(1) 1315076 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
کارورزی ورزش های پایه 1315142 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 59 نتیجه
از 3