اعضای هیات علمی

زهرا رسولی

change-logo

زهرا رسولی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با فلسفه اسلامی 1318014 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آشنایی با فلسفه اسلامی 1318014 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/07 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
نمایش 2 نتیجه